Microsoft
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Làm cách nào để tải lên Tài liệu?

Quản lý tài liệu

Thông qua phần này, bạn có thể tải lên một tài liệu optin. Là một phần của quá trình xác minh, chúng tôi sẽ yêu cầu một tài liệu cho phép chúng tôi hiểu rằng khách hàng của bạn đã đồng ý nhận SMS từ doanh nghiệp của bạn. Điều này được xác thực theo tài liệu optin đã tải lên. Để tải lên tài liệu optin, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Từ menu Chính, nhấp vào Quản lý mục> Quản lý tài liệu

  2. Nhấp vào ‘+ Mới’ để tải lên tài liệu mới. Trang sau sẽ mở ra, nhập ‘tiêu đề’ cho tài liệu. Tải lên tài liệu và nhấp vào Lưu.

  3. Sau khi bạn tải lên một tài liệu, tài liệu đó sẽ được nhóm của chúng tôi phê duyệt trong vòng chưa đầy 30 phút. Nếu nó không được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một email kèm theo lý do không chấp thuận nó.

viVietnamese